Nagtegaal Functie Advies
Dorpsstraat 11
9441 PD Orvelte
T: 0593-370231
M: 06 51748632
E: info@functie-advies.nl

Functiewaardering, passend bij de ontwikkeling en cultuur van uw organisatie.

Het doel van functiewaardering is: systematisch en objectief de relatieve zwaarte van een functie bepalen en hier een passende salarisschaal aan verbinden. Niet meer en niet minder. Of toch wel?

Wellicht bent u nu op zoek naar een extern adviseur om u te adviseren of te ondersteunen op het gebied van functiewaardering.
Misschien omdat uw organisatie qua structuur, inrichting of omvang ingrijpend is gewijzigd? Of doordat het aantal functies, en daarmee het aantal functiebeschrijvingen, in de afgelopen jaren sterk is toegenomen? U denkt na over een andere opbouw en inrichting van het functiegebouw?
Of de OR zal u binnenkort vragen te onderzoeken of het huidige “functieboek” nog past bij de in- en externe ontwikkelingen van uw organisatie.

De VNG heeft inmddels een sectoraal functiewaarderingssysteem in de markt laten zetten: HR21. Wanneer u overweegt te kiezen voor HR21, is een afweging van de voor- en nadelen van belang. Wij kunnen daarin uw onafhankelijke gesprekspartner zijn.


Blauwdruk of maatwerk
Een antwoord op bovenstaande vragen kan niet alleen vanuit een instrumentele benadering worden gegeven. Samen brengen we
de in- en externe ontwikkelingen van uw organisatie in kaart die kunnen doorwerken in de structuur, taken en functies van uw organisatie.
Op basis van een quickscan formuleren we samen de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de aanpassing of nieuwbouw van uw functiehuis.

Systeemkeuze
Voor zover niet in de CAO geregeld, kunt u vrij de markt op voor de aanschaf van een functiewaarderingssysteem. Overwegingen om te kiezen voor een (ander) systeem ontstaan vaak doordat de huidige methode te complex is in de toepassing, een digitale toepassing de voorkeur geniet, de indruk bestaat dat er nu sprake is van “zuinige” waarderingsresultaten, etc. Ook kan samenwerking met vergelijkbare organisaties, (bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling) leiden tot de keuze voor een nieuw functiewaarderingssysteem.


Functiebeschrijven
Functies veranderen steeds sneller en bestaan vaak een kortere periode. Functiebeschrijvingen hebben daardoor een kortere levensduur. De behoefte aan flexibilisering neemt toe waardoor functiebeschrijvingen aan andere eisen dienen te voldoen. Een gevolg daarvan is onder andere dat er in toenemende mate wordt gekozen voor functiefamilies. Functiefamilies zijn opgebouwd uit generieke functiebeschrijvingen die gelden voor functies op meerdere vakgebieden en waarvan de werkzaamheden en het vereiste werk- en denkniveau vergelijkbaar zijn.

Nagtegaal Functie-advies heeft ruime ervaring met het inrichten van functiegebouwen op basis van generieke beschrijvingen en functiefamilies.

Proces en procedure.
Functiewaardering kan op alle niveaus in een organisatie veel losmaken. Het is daarom van belang bestuur, management, medewerkers en medezeggenschap actief bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg te betrekken. Naast een zorgvuldige benadering voor het te volgen proces, is het van belang om de procedureregeling, mede in relatie tot de mogelijkheden voor het kunnen indienen van bedenkingen of bezwaren, te toetsen op werking, CAO, AWB e.d.


Bezwaar en beroep
Veel beloningsgerelateerde besluiten staan open voor bezwaar en beroep.  Nagtegaal Functie-advies kan u op diverse manieren bijstaan in een bedenkingen- of bezwarenprocedure. Onze ervaring is overigens dat het instellen van een inloopspreekuur en het bieden van de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen vaak voldoende zijn om bezwaren te voorkomen. 

 

  


Leemhoes te Orvelte
Functiewaardering

Functiewaardering is niet moeilijk! Je kunt er hooguit één schaal naast zitten”

Onze ervaring is een andere. Eenvoudig gezegd: "functiewaardering is een instrument om de onderlinge waarderingsverhoudingen te kunnen vaststellen."
Belangrijk is dat een functiewaarderingstraject transparant is en leidt tot een rechtvaardige beloning. Dat vraagt om een deskundige, zorgvuldige en open benadering.

Webdesign:www.lankhorst-av.nl